Napoleonschuur Scharendijke

Groot verzet tegen sloop Napoleonschuur

SCHARENDIJKE – De Napoleonschuur mag niet tegen de vlakte. Dorpsbewoners en andere betrokkenen komen in verzet tegen de sloop van de eeuwenoude schuur in Scharendijke. Die moet zo snel mogelijk door de gemeente worden gestut, zodat een club vechters aan de slag kan om plannen te maken voor herstel en toekomstige invulling van de schuur. Lees hier het hele artikel in de PZC >

In het verleden is vanuit diverse organisaties verzocht zorgvuldig om te gaan met gemeentelijke monumenten. Vereniging Stad en Lande verzocht de gemeente in 2017 nog in de toekomst de vinger aan de pols te houden om verwaarlozing te voorkomen van deze monumenten!

Wij betreuren het dan ook zeer dat er geen moeite is gedaan om dit monument in goede staat te behouden. In het adviesrapport staat dat de schuur in matige tot slechte staat was, echter op diverse foto’s uit het verleden is te zien dat de schuur zelfs na 2000 nog in redelijke staat was. Natuurlijk ontkennen we niet dat de schuur is aangedaan door boktor en houtworm, maar de nok van het dak is nog mooi recht wat lijkt te duiden op een nog niet geheel verloren staat.

Dat er allerlei vreemde zaken hebben plaatsgevonden blijkt wel uit de volgende feiten;

 Volgens Artikel 5 van de Erfgoedverordening uit 2018  kunnen Burgemeester en wethouders besluiten een monument of archeologisch monument dat van bijzonder belang is voor de gemeente  vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De Napoleonschuur is in 1997 aangewezen als gemeentelijk monument en in 2016 bij de Herijking gemeentelijke monumentenlijst is de historische waarde bekroond met cijfer 13.

Op 8 november 2018 heeft de raad unaniem een Amendement aangenomen dat er in voorziet  dat het college van burgemeester en wethouders in 2019 een voorstel aan de raad voorlegt, zodat de raad aan de hand daarvan kan bepalen welke monumenten de gemeentelijke monumentenstatus behouden. De sloop van de Napoleonschuur stond op 17 januari 2019 slechts aangegeven in een regeltje in een voorstel voor een begrotingswijziging.  

Sinds de Napoleonschuur in bezit is van de gemeente is er geen onderhoud meer gepleegd aan deze schuur. Hierdoor is de ooit goed onderhouden schuur een vervallen monument geworden, iets wat ook weer in strijd is met de regels die de gemeente zelf heeft opgesteld.

Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is (Artikel 13. Instandhoudingsplicht gemeentelijk monument, Erfgoedverordening Schouwen Duiveland 2018)

Nu wordt opeens getwijfeld aan de historische waarde van de schuur en de plaatsing op de gemeentelijke monumenten lijst’. Dit omdat hij nooit dienst heeft gedaan als soldatenschuur. Maar dit was reeds in 2016 bekend en staat in het rapport “Herijking gemeentelijke monumentenlijst”. Dat deze monumentale schuur een overblijfsel is van de eeuwigdurende strijd tegen het wassende water is blijkbaar van ondergeschikt belang. Het lijkt er op dat de verantwoording voor de verwaarlozing van de schuur wordt afgedaan met de smoes dat het wellicht helemaal geen cultuurhistorisch monument is, iets wat in onze ogen absoluut niet gepast is.

Daarom is  mijn fractie van mening is dat met de sloop van de Napoleonschuur voorbijgegaan wordt aan de uitdrukkelijke wensen van het Erfgoedplatform, heemkundevereniging Stad en Lande en de wens van veel inwoners om deze monumentale schuur te behouden en indien mogelijk te herstellen of herbouwen.

Op 7 februari 2019 heeft Hart voor Schouwen Duiveland een motie ingediend om de Napoleonschuur te behouden, deze is niet aangenomen:

Lees hier de motie>