Brief Erfgoedplatform Napoleonschuur Scharendijke

De fractie Hart voor Schouwen-Duiveland heeft verzocht dit ingekomen stuk te agenderen voor de commissievergadering van 7 februari.

Brief Erfgoedplatform

Geacht college,
Afgelopen week vernamen wij uit de pers dat uw college voornemens is de zgn.
Napoleonschuur te Scharendijke te slopen en dat hiermee wordt ingegaan tegen het advies
van de monumentencommissie van de gemeente. Wij betreuren dit voornemen ten zeerste
en wel om de volgende redenen:
1. Uw college heeft het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland tot op heden geen advies
gevraagd;
2. De zgn. Napoleonschuur te Scharendijke is aangewezen als gemeentelijk monument;
3. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan deze Napoleonschuur en
heeft blijkbaar het onderhoud nimmer ter hand genomen;
4. Het krantenbericht spreekt over een “indruk van het college” dat de betreffende schuur
geen historische waarde heeft.
Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland heeft in haar vergadering van 22 januari 2019
aandacht besteed aan het voornemen van uw college om de schuur te slopen en adviseert
uw college de volgende stappen te ondernemen:
1. Het geven van een opdracht voor een bouwhistorische verkenning en een
bouwtechnische analyse van de Napoleonschuur te Scharendijke, waarbij het
Erfgoedplatform u graag adviseert bij een keuze voor een onafhankelijk en objectief
onderzoek;
2. Indien er wel degelijk sprake is van cultuurhistorische waarden en de bouwtechnische
toestand zodanig is dat een restauratie tot de mogelijkheden behoort, adviseren wij u:
a. Gebruik te maken van de (rijks)subsidieregeling stimulering herbestemming
monumenten waarbij een subsidie kan worden aangevraagd voor het treffen van
tijdelijke maatregelen (wind- en waterdicht maken) om verder verval te voorkomen.
Hierbij kan een subsidie worden verkregen van 70% van de subsidiabele kosten;
b. Gebruik te maken van dezelfde subsidieregeling waarbij een subsidie kan worden
aangevraagd in de kosten van een onderzoek naar de herbestemming van de
schuur. Bij dit onderzoek kan tevens de opdracht worden gegeven ook de
dorpsraad van Scharendijke hierbij te betrekken. Ook hierbij kan een subsidie
worden verkregen van 70% van de subsidiabele kosten.
Voor alle duidelijkheid melden wij uw college dat deze rijksregeling niet alleen voor
rijksmonumenten is opengesteld. Ook gemeentelijke monumenten vallen onder de reikwijdte
van deze subsidieregeling.
Wij hopen dat u ons advies zult overnemen en daarbij rekening zult houden met het imago
van erfgoedgemeente Schouwen-Duiveland. Een besluit om een monument te slopen en
daarmee cultureel erfgoed te vernietigen kan slechts eenmaal genomen worden.
Met vriendelijke groet,
Namens het Erfgoedplatform
Ria Geluk, voorzitter