Klimaat, energie en milieu

Er ís een klimaatprobleem en het vraagstuk wordt elke dag groter. Schouwen Duiveland ligt precies op zeeniveau. Extreme weersomstandigheden, stormen, heftige regenval, langdurige droogtes komen steeds vaker voor. Niks doen is geen optie!

Het streven is om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn, wat Hart voor Schouwen-Duiveland betreft mag er wel wat meer gedaan worden om dit te bereiken. Dit vraagt wat van alle inwoners en de gemeente. Maar het levert ook veel op.

Iedereen in onze gemeente voor te lichten over wat je kunt doen om een steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Want wie beseft wat alle keuzeopties zijn, kan zelf beslissen wat goed in zijn/haar leefstijl past.

Goede isolatie en duurzame energie zoals zonnepanelen voor koop en huurwoningen te stimuleren. Dit is de effectiefste en goedkoopste oplossing op korte termijn. Een mooie, haalbare uitdaging, ook voor en met woningbouwcorporatie.

Projecten zoals Getijdencentrale Brouwersdam Oosterscheldekering en andere duurzame energie met focus op zonne- en getijde- energie,  versneld te ontwikkelen.

Wel is het hierbij belangrijk dat bij terugbrengen van getijde in de Grevelingen men zich realiseert dat oevers van de Grevelingen sterk vervuild zijn met zwerfvuil. Deze oevers dienen schoongemaakt te worden vóór er eb en vloed terugkeert in de Grevelingen om te voorkomen dat dit zwerfvuil in de wateren terecht komt. Uiteraard zijn we het volledig eens met het terugbrengen van eb en vloed in de Grevelingen, dit is ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van het leven onder en in het water.

Over windmolens op zee zijn de meningen verdeeld, bij de bouw kan de geluidsoverlast grote zeezoogdieren ernstig beschadigen en zelfs doden. Ook is bekend dat trekvogels kunnen overlijden door de windmolens. We willen daarom eerst meer onderzoek voor we zomaar toestaan dat windmolenparken op zee wordt gebouwd.

Het plaatsen van zonnepanelen op (grote) daken door boeren, Scholen en bedrijven te stimuleren.

Boeren ruimte te geven om zonnevelden aan te leggen, uiteraard onder strenge voorwaarden.

Verdere ontwikkeling van waterkrachtcentrales stimuleren en ondersteunen.

Energiemaatregelen ook te laten financieren door bijvoorbeeld slimme fondsen, die zichzelf (deels) weer aanvullen, waarbij voorfinanciering mogelijk is om Schouwen-Duivelanders met lage inkomens te helpen hun eigen woningen energiezuinig te maken en energie op te wekken.

Het stimuleren van schone mobiliteit, energiebesparing, recycling en hergebruik zwaarder te laten wegen in de beoordeling van vergunningen voor evenementen.

We stimuleren en ondersteunen initiatieven die de circulaire economie bevorderen zoals ruilwinkel, kringloopcentra en reparatie cafés.

Meer biodiversiteit en meer groen

Voor Hart voor Schouwen-Duiveland is het erg belangrijk dat bij alle plannen en evenementen respectvol met de natuur wordt omgegaan. Elk jaar worden we opgeschrikt door berichten dat zowel insecten als wilde dieren ernstig bedreigd worden door toedoen van ons mensen. Het aantal populaties wilde dieren is sinds 1970 met 60 procent gedaald en de insectenpopulatie is met 75% afgenomen.  Wij zijn dan ook van mening dat bij elke aanvraag of plan zorgvuldig zal moeten worden gekeken naar de gevolgen voor de natuur, bedreigde diersoorten en/of zeldzame planten in de omgeving van het evenement of de ingediende plan. Voordat men verder gaat met het uitwerken van de plannen dient men in onze opinie eerst te onderzoeken wat er gedaan kan worden om de schade te beperken. Omdat wij mensen verantwoordelijk zijn voor het herstel van de biodiversiteit zijn.

We zetten ons actief in voor meer bloeiende struiken en planten, meer bloemen inzaaien op dijken en bermen, bloemenweiden creëren in dorps- en stadskernen.

In en rond de stads en dorpskernen streven we naar meer groen in de strijd tegen verstening en voor meer biodiversiteit. We ondersteunen het belang voor scholen om hun speelplaats vorm te geven met speelgroen.

Waar nodig voorzien we in slootjes, beekjes en greppels om overtollig regenwater bij heftige regenval af te voeren.

Op nieuwe speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan, maar we zetten in op avontuurlijk speelgroen.

Er worden speelbossen aangelegd waar men kan picknicken en barbecueën en kinderen kunnen ontdekken, bloemen plukken en hutten bouwen.

• Het stimuleren van schone mobiliteit, energiebesparing, recycling en hergebruik zwaarder te laten wegen in de beoordeling van vergunningen voor evenementen.

Voor een schoon Schouwen-Duiveland

Hart voor  Schouwen-Duiveland maakt zich hard voor een schoon eiland waar de strijd tegen zwerfafval zich niet beperkt tot de mooie stranden!

Er is een geïntegreerde aanpak nodig om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken. Het is jammer dat er nog zoveel mensen zijn, die zich niet bewust zijn van de negatieve effecten van zwerfvuil. Hart voor Schouwen-Duiveland wil verder inzetten op campagnes. Hierbij verdienen alle acties die door de inwoners en organisaties opgezet worden onze steun.

Er zijn al heel wat initiatieven – denk maar aan de acties van “de Bende van het strand”, “Schoon Schouwen Duiveland”, acties van Inge de Groot en Conny Schoenmakers” en het “NME” .   Mensen die zich inzetten om ons eiland proper te houden horen hiervoor beloond te worden.

Het is natuurlijk belangrijk dat we als gemeentebestuur  voldoende vuilnisbakken plaatsen én op strategische plaatsen en daar ook sociale controle op uitoefenen.

Sluikstorten kan nooit ongestraft blijven. We streven daarom naar meer controle op plaatsen waar vaak afval wordt gestort en  streng beboeten van overtreders.

Alle evenementen zo groen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het geven van statiegeld op harde plastic glazen zoals bij een festival als Concert at Sea en Visserij- en Havendagen.

De scheiding van afval bij de bron verder te stimuleren bij inwoners en bedrijven.