Sociaal en gelijkwaardig

Sociaal

Hart voor Schouwen-Duiveland gaat voor een sociaal Schouwen-Duiveland. Binnen onze gemeente kijken we naar elkaar om en zorgen we voor de kwetsbare burgers. Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving, iedereen heeft het recht om mee te doen.

We streven naar meer sociale huurwoningen in alle dorpskernen zodat iedereen kan wonen in onze gemeente, ongeacht inkomen, leeftijd of gezinssamenstelling. Stimuleren van levensloopbestendige woningen, zowel koop als huur.

Woonruimte voor onze jongeren; Wanneer we jonge mensen binnen onze gemeente willen behouden zal ook gekeken moeten worden naar de voorzieningen (scholen en huisartsenposten) en betaalbare woningen voor starters binnen de dorpskernen.

Ook mensen met lage inkomens en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sport, muziek, kunst en cultuur.

In onze vergrijzende maatschappij is het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast het financiële voordeel is het vooral ook belangrijk omdat een mens in eigen omgeving vaak het gelukkigst is.

Actief investeren in sporten in Schouwen-Duiveland, vooral ook buitensportgelegenheden zoals fitness en calisthenics toestellen. Bijdragen van de gemeente voor nieuwe voorzieningen in evenredigheid. Alle verenigingen verdienen steun.

Meer ruimte voor de jeugd in activiteiten die ze zelf willen organiseren. Voor jeugd zonder verenigingslocatie ruimte en ondersteuning beschikbaar stellen om talenten te ontwikkelen.

Gelijkwaardig

De afgelopen jaren hebben wij veel onvrede gevoeld en gehoord bij de inwoners van ons mooie eiland. Inwoners hebben het gevoel dat zij niet gehoord worden en dat er in de achterkamertjes meer geregeld wordt. Hierdoor hebben veel inwoners van Schouwen-Duiveland geen vertrouwen meer in de plaatselijke politiek. Hart voor Schouwen-Duiveland wil daarom de inwoners meer betrekken bij beslissingen en vaker gehoor geven aan verzoeken van burgers.

De mening van onze inwoners is belangrijk, daarom wil Hart voor Schouwen-Duiveland burgers bij belangrijke beslissingen mee laten denken in de vorm van een opiniepeiling die zowel schriftelijk via de Wereldregio als via de website kan worden ingevuld.

Voor iedereen moet het prettig wonen zijn in Schouwen-Duiveland, ongeacht je achtergrond of religie.

Actief inzetten op participeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inwoners op vrijwillige basis betrekken bij de inburgering van statushouders.

In samenwerking met lokale ondernemers en zorginstellingen actief op zoek naar voldoende leer- en werkplekken bij lokale ondernemers en zorginstellingen om natuurlijke doorstroom van jongeren naar werk te bevorderen.

Voldoende activiteiten voor jongeren o.a. door contacten tussen de jongerenorganisaties te bevorderen. Bestaande activiteiten ondersteunen, faciliteren, uitbreiden en aanmoedigen.

Kritisch zijn naar de dienstregeling van bus vervoerders. Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor alle inwoners van onze gemeente en voor haar bezoekers en werknemers.

Verkeershinder in stads- en dorpskernen oplossen; een aantal situaties veroorzaken momenteel ernstige verkeershinder zoals de afsluiting van de Zuidhavenpoort in Zierikzee, vrachtverkeer in en rond dorpskernen, wegversmallingen en andere niet werkende verkeersremmers,
Hart voor Schouwen-Duiveland wil graag in samenwerking met de dorpsraden zoeken naar gepaste oplossingen.

Hart voor Schouwen-Duiveland blijft onverminderd op zoek naar mogelijkheden om beperkte snelheid toe te passen op de N59 tussen de rotonde en de afslag Goes waardoor het landbouwverkeer via de N59 en niet langer via de wijk Malta Zierikzee rijd. Deze maatregel zou de verkeersveiligheid vergroten en bovendien geluidshinder verminderen voor de mensen die langs deze route wonen. 

Hart voor Schouwen-Duiveland wil alle Rijks en Provinciale wegen langs buurtschappen en dorpen onder de loep nemen en waar nodig de snelheid aanpassen. Er zijn momenteel wegen waar men letterlijk met 80 km langs de voortuin rijdt, dit kan anders is onze mening.

Dierenwelzijn in onze gemeente

We gaan respectvol om met onze dieren en zorgen ervoor dat hun welzijn niet in gevaar komt. Het welzijn van veel dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we kordaat ingrijpen.

Hart voor Schouwen-Duiveland wil sociaal zwakkere mensen steunen met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten.

Iedere dorp of stadsdeel krijgt een hondenspeelweide met 2 afgescheiden pleinen voor grote en kleine honden.

We stellen stukken strand, welke niet druk bezocht worden beschikbaar voor loslopende honden.

we voorzien in afgescheiden stukken speelbos, waar honden vrij kunnen rennen zonder gevaar op te leveren voor zichzelf of verkeer. Dit kan door bestaande bossen of braakliggend terrein te gebruiken.

We voorzien een dierenbegraafplaats, het is vooral voor kinderen, maar ook voor volwassenen belangrijk om op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van hun geliefde huisdier.

Waar nodig voorzien we een schuilplaats voor vleermuizen, zoals aan dorps en stadsranden.

We stellen egelhuisjes ter beschikking in een rustige natuurlijke omgeving. Wie een egel vindt, kan die naar een egelhuisje brengen.